shield
Privacy/Cookie Policy + Disclaimer

Deze website is eigendom van BZB-Fedafin, een wettig erkende beroepsvereniging.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BZB-Fedafin of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BZB-Fedafin levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BZB-Fedafin de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BZB-Fedafin kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BZB-Fedafin geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BZB-Fedafin kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

BZB-Fedafin verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Privacy Policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. BZB-Fedafin is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door BZB-Fedafin en u een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.

1.2. Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (w.o. ondernemingen of entiteiten die adverteren in publicaties van BZB-Fedafin noch van websites of applicaties waarnaar wordt verwezen via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website.
Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: gdpr@bzb-fedafin.be.  Wij zullen u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.4. BZB-Fedafin behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. De van toepassing zijnde privacy policy kan u steeds op de Website onder de rubriek ‘Privacy Policy’ terugvinden.

2.  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2.1. BZB-Fedafin is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u deze meedeelt (bv. via het contactformulier op de Website of door het invullen en opsturen van het lidmaatschapsformulier) of wanneer u de Website bezoekt of die zij verkrijgt van derden.

BZB-Fedafin is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2. BZB-Fedafin treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”).

De aangestelden of medewerkers van BZB-Fedafin, alsook verwerkers die zij inschakelt, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3.  Hoe kunt u BZB-Fedafin contacteren?

U kunt ons contacteren via onderstaande gegevens:

 

4.  Welke gegevens verwerken wij van u?

BZB-Fedafin verwerkt desgevallend:

5.  Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

BZB-Fedafin verwerkt uw persoonsgegevens om (niet limitatief):

 

6.  Doorgifte van gegevens

De gegevens die BZB-Fedafin over u verkrijgt in het kader van een lidmaatschap, kunnen worden doorgegeven op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen aan commerciële partners (sponsors, partners, …) voor het bekomen van ledenvoordelen, het verbeteren van onze dienstverlening of aan Edfin vzw (het opleidingscentrum verbonden met BZB-Fedafin) met het oog op het aanbieden van opleidingen aan leden. U kan zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen een dergelijke doorgifte door dit te laten weten via gdpr@bzb-fedafin.be.

BZB-Fedafin kan verwerkers inschakelen met het oog op het leveren van specifieke diensten en producten. Zij dienen zich evenzeer aan de verplichtingen van de AVG te houden.

BZB-Fedafin kan in sommige gevallen wettelijk verplicht worden uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7.  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de hierboven bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

8.  Wat zijn uw rechten?

8.1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens.
U hebt het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken en desgevallend om inzage te krijgen in die gegevens. U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via BZB-Fedafin ontvangen.

8.2. Recht op verbetering van uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zouden zijn.

8.3. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

8.4. Recht op beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, BZB-Fedafin deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van BZB-Fedafin zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.5. Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via gdpr@bzb-fedafin.be en/of u kunt zich via de Website uitschrijven voor nieuwsbrieven of mailings. In elke nieuwsbrief of mailing wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven.

8.6. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door BZB-Fedafin berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.7 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt hiervoor eenvoudig een verzoek daartoe richten aan gdpr@bzb-fedafin.be.

8.8. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.9. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan BZB-Fedafin op gdpr@bzb-fedafin.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer BZB-Fedafin redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal BZB-Fedafin een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9.  Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van BZB-Fedafin.

9.2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken, op hun verzoek, mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

9.5. In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

9.6. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u BZB-Fedafin contacteren op het e-mailadres gdpr@bzb-fedafin.be.

10  Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).

Cookie Policy

Waarvoor dient deze cookie policy?

Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website http://www.bzb-fedafin.be (hierna: de “Website”) van BZB-Fedafin.

BZB-Fedafin behoudt zich het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. De van toepassing zijnde cookie policy kan u steeds op de Website onder de rubriek ‘Cookie Policy’ terugvinden.

Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt en/of raadpleegt.

Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld.

Cookies kunnen zowel door BZB-Fedafin zelf geplaatst worden ("first party cookies") als door derden ("third party cookies"). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden, bv. aan Google Analytics, voor het meten van het gebruik van de website.

De cookies op onze Website

Hierbij een overzicht van de cookies waarvan BZB-Fedafin gebruikmaakt op haar website:

Functionele en analytische cookies (noodzakelijk): zijn nodig om de website correct te doen werken; helpen ons om de prestaties van de website te verbeteren; verzamelen geanonimiseerde gebruiksgegevens.

Functionele cookies

Cookienaam Doel Bewaartermijn
PHPSESSID Functionele cookie die gebruikt wordt om de aangemelde gebruiker te onthouden Onbepaald
REMEMBERME Functionele cookie die de ‘wachtwoord onthouden’-functionaliteit bij het aanmelden mogelijk maakt 1 jaar
cookies.preferences Functionele cookie die aantoont dat de gebruiker bepaalde cookies heeft geaccepteerd 60 dagen

Analytisce cookies

Cookienaam Doel Bewaartermijn
_dc_gtm_UA-29327217-1 Third-party cookie voor Google Tag Manager 24 uur
_ga Third-party cookie voor Google Analytics om trafiek naar de website te analyseren 2 jaar
_gid Third-party cookie voor Google Analytics om trafiek naar de website te analyseren 24 uur
_hjIncludedInSessionSample Third-party cookie voor Hotjar. Dit is een tool die het bezoek aan de website ‘filmt’ om te kijken wat de gebruiker allemaal uitvoert of aanklikt op de website. Einde sessie
_hijd Third-party cookie voor Hotjar. Dit is een tool die het bezoek aan de website ‘filmt’ om te kijken wat de gebruiker allemaal uitvoert of aanklikt op de website.. 24 uur
_hjSessionUser_1483423 Third-party cookie voor Hotjar. Dit is een tool die het bezoek aan de website ‘filmt’ om te kijken wat de gebruiker allemaal uitvoert of aanklikt op de website. Onbepaald
_hjSession_1483423 Third-party cookie voor Hotjar. Dit is een tool die het bezoek aan de website ‘filmt’ om te kijken wat de gebruiker allemaal uitvoert of aanklikt op de website. Onbepaald

Cookies beheren of verwijderen

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser).

Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links:

Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

Voor het uitoefenen van uw rechten in verband met cookies die persoonsgegevens traceren, verwijzen we naar onze privacy policy hierboven.